Коста Стаматовски

лична хералдика

Mојот личен грб! Во декември 2014 година конечно ја реализирав својата долгогодишна желба да станам армигер.

Блазон

Црно, меѓу три сребрени осумкраки ѕвезди був во пресрет кој стои на стрела влево, обете златни.

Челенка
Златен феникс.

Мантија
Црно поставено златно.

Мото
SUPRA ET ULTRA

Блазон
Коста Стаматовски

Емблазон
Коста Стаматовски

МАЛ ГРБ
СРЕДЕН ГРБ