Депутатска ложа Сонце

корпоративна хералдика

По неколкумесечна работа, ви го претставувам грбот на Депутатска ложа Сонце.

Блазон

По стропило на златно и црвено, шестар меѓу две шесткраки ѕвезди во челото, а во основата сонце во раскош, сѐ обратно обоено.

Челенка
Тркало со 12 пречки, на него поставени три сонца во раскош, сето златно.

Мантија
Црвено поставено златно.

Мото
LUX LIBERTAS

Блазон
Коста Стаматовски

Емблазон
Коста Стаматовски

МАЛ ГРБ
СРЕДЕН ГРБ